Nina gibson pierdere in greutate.


If we are to learn any lesson from the history of the past fifty years of art, it is surely that an art unattached to the social world is free to go anywhere but that it has nowhere to go. Victor Burgin arhiva 5 Trecutul scopic øi etica privirii.

Andra Păcurar (andrapcurar) on Pinterest

Costume de slăbire pentru bărbați neautorizatæ, færæ acordul scris al editorului, a materialelor publicate în aceastæ revistæ constituie o încælcare a legii copyrightului. Existæ istorii despre mærirea øi decæderea Imperiului Roman, despre formarea clasei muncitoare în Marea Britanie, despre budincæ în Europa medievalæ. Noi înøine1 am explorat istoria corpului experimentat al femeii în Occident. Am dori acum sæ conturæm domeniul unei istorii a privirii — der Blick, le regard, opsis.

Presupunem cæ privirea poate fi un act uman. Autorii care s-au ocupat recent cu aøa-numita inevitabilitate media ne-au dat motive de a reflecta despre posibilitatea unei askesis discipline a privirii; aceasta ar conduce la cultivarea eticæ a ochiului. Activitatea privirii — opsis —, opusæ atît interpretærii luminii opticacît øi reprezentærii sale perspectivaa ræmas marginalæ în scrierile istoricilor. Ca urmare, vom începe prin a enumera vizierele cu care ne protejæm împotriva distragerii.

Am grupat aceste scrieri în opt perspective, fiecare fiind relevantæ într-un mod diferit pentru etica privirii istorice.

Pentru început, cîteva remarci preliminare. Viziere Înainte ca lumina semafoarelor sæ fie protejatæ de viziere, mici scuturi de piele preveneau nina gibson pierdere in greutate cailor sensibili. Privim doar dacæ ochii noøtri nu sînt distraøi de chestiuni colaterale fascinante, ca øi cele ce urmeazæ: 1.

Cu mult mai dificilæ e sarcina de a ræmîne în afara umbrei acelor discipline optice care monopolizeazæ explicarea væzului, începînd din secolul XVII.

Johannes Kepler poate fi considerat pærintele fondator al interpretærii optice a væzului. Exemplele oferite pentru toate cele patru cuvinte presupun cæ e vorba de un act uman øi cele mai multe implicæ un sens moral.

Johannes Kepler, Ad Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur, vol. Pentru o introducere, vezi John R. Cronly-Dillon øi Richard Langton Gregory, ed. Walter J. Ong, Orality and Literacy, London, Methuen, Kohlhammer, Vrem sæ evitæm tot ceea ce duce cætre o etologie tehnotropicæ a væzului care ar promova optimizarea recunoaøterii rapide, în pierde grăsime slabă epocæ a comunicærii instantanee.

Iconoclasmul parcurge o istorie ce se întinde de la Anaximandru la Mondrian. A treia parte, care ocupæ mai mult de jumætate din carte, se ocupæ cu arta modernæ, de la romanticii germani la Kandinsky m. Pictorul rus pare sæ condamne la fel de violent ca împæratul bizantin Leon al III-lea imaginile ce reprezintæ invizibilul. Besançon stabileøte cæ existæ o istorie a iconoclasmului, ce se întinde din Antichitate pînæ în prezent.

Evident, o astfel de istorie are o puternicæ dimensiune eticæ. Besançon îøi începe povestea cu iconofobia presocraticilor. Walter Ong a descris modul în care înregistrarea sonoræ fidelæ, prin mijlocirea alfabetului, a retezat cuvintele înaripate.

Ideile înlocuiesc acum zeii. Nimic din aceastæ criticæ a imaginii nu poate fi gæsit în Teogonia lui Hesiod circa î. Filosoful aspiræ la atingerea unui adevær care se aflæ acolo unde ochiul nu bate.

De aici, calea continuæ cu Platon vezi Timeupentru care lumea vizibilæ e doar o reflexie palidæ, o umbræ coloratæ a ideilor. Euclid are meritul de a fi conceput forma geometricæ a privirii umane, realizînd un portret al acestui efluviu sub forma unei figuri conice cu vîrful în pupilæ øi baza în obiectul cuprins de privire. Ce anume?

  • Idea by Forum Lenteng - Issuu
  • Scenariul de tapping de pierdere în greutate
  • И когда его посещали подобные мысли, ему чудилось, будто ткань действительности испытывает какой-то мгновенный трепет, и за пределами мира сиюминутных ощущений он схватывал вдруг проблеск другой, вовсе не похожей на эту, действительности.
  • Calaméo - Chrome - William Gibson

Thomas S. Vrin, Simon, Le regard. Klincksieck, Vechii autori vorbesc de raza vizualæ în termeni de deget ocular, organ al sufletului, membru psihic impregnat de culorile prinse în actul de îmbinare perceptivæ.

nina gibson pierdere in greutate

E un eveniment cosmic, fructul potrivirii unor componente asimetrice. Rezultatul potrivirii e o bætælie, un rîu, universul, visibilia øi muzica. Nu e de mirare, aøadar, cæ istoria opsis-ului prezentatæ de Gérard Simon nu e uøor de asimilat. Iisus, Cuvîntul lui Dumnezeu devenit carne, fusese numit din cele mai vechi timpuri Imaginea Tatælui. Fiul Mariei, tîmplarul din Nazaret, era în mod egal Dumnezeu øi Om. Nina gibson pierdere in greutate lui Dumnezeu putea fi sesizat cu urechea, dar øi cu ochiul, aprinzînd privirea cu culoare.

Nu vom aborda aici în detaliu istoria iconoclasmului; un sumar e suficient pentru a deschide o intrare în istoria privirii. Bula poate fi cititæ ca sumar pentru o mie de ani de iconologie teologicæ.

Contextul istoric e ciudat. În acel moment, devastarea bisericilor din timpul Reformei, decapitarea statuilor øi distrugerea imaginilor erau de mult trecute; explozia posttridentinæ27 a imaginilor baroce era la apogeu în regiunile catolice. Icoana conduce astfel credinciosul pe drumul de la typos la prototypos al lui Cristos reînviat, de la obiectul în timp la realitatea în eternitate.

Conform legendei, al-Haytam era un matematician atît de faimos, încît sultanul i-a cerut sæ controleze Nilul. Iatæ ce a fæcut: a folosit un mormînt egiptean pe post de camera obscura.

Cu ajutorul unei mici gæuri, a produs pe peretele din spate al camerei întunecate o imagine a soarelui la care se putea uita færæ a fi orbit de luminæ. Al-Haytam a observat cæ imaginea soarelui François Böspflug øi N. Lossky, ed. Cea mai bunæ introducere este David C. Vezi øi David C. Lindberg, ed. Fink, Katherine H. Brill, Mann Verlag,pp.

El e cel care a plasat baza acestuia în ochi øi vîrful în obiect. Din acel moment, væzul a fost examinat øi perceput ca rezultat a ceea ce aduce lumina în ochi, øi nu ca acel ceva cu care privirea se contopeøte atunci cînd iese înafaræ.

Preluarea neautorizatæ, færæ acordul scris al editorului, a materialelor publicate în aceastæ revistæ constituie o încælcare a legii copyrightului.

Locul încorporærii sau in-formærii a fost mutat în interiorul ochiului, øi anume în corpul cristalin din spatele pupilei. Intellectus agens se comportæ ca raza vizualæ a privirii clasice.

Carti Autor: William Gibson, Disponibilitate: In stoc - stopdaunatori.ro

Lucrurile apar în propria lor luminæ, Eigen-licht, în propria lor strælucire. Aceastæ stare de lucruri se schimbæ — nu atît de rapid ca în filosofie, însæ la fel de implacabil. Ceva mai tîrziu, ei picteazæ obiectele astfel încît privitorul observæ în mod clar localizarea sursei — extrinsece — care lumineazæ obiectele.

Затем -- было трудно понять, каким образом (точно так же, как геометрия сна отрицает логику и все же не вызывает никакого удивления у спящего) -- Олвин оказался рядом с Коллитрэксом в то же самое время, как он сохранял свое место высоко на склоне амфитеатра. Этот парадокс ничуть его не изумил. Он просто принял его, как воспринимал и все другие манипуляции с пространством и временем, возможность которых была предоставлена в его распоряжение. Очень коротко Коллитрэкс коснулся общепринятой истории человечества. Он говорил о загадочных людях цивилизаций эпохи Рассвета, которые не оставили после себя ничего, кроме горстки великих имен и каких-то тусклых легенд об Империи, Даже в самом начале -- так принято было считать -- Человек стремился к звездам и в конце концов достиг .

Artiøtii picteazæ umbrele proiectate de obiecte. Pictorul se limiteazæ la ceea ce aratæ øi lumineazæ o luminæ fixatæ Zeigelicht. Sursa luminii a devenit mundanæ.

Noul regim scopic e reflectat øi în eticæ. Astfel, fiecare capitol despre scientia optica duce la un comentariu despre veghea ochiului. Pentru Pierre, acestea sînt ceea ce face cineva, øi nu ceea ce i se întîmplæ cuiva. Instrumentarea privirii Din punct de vedere istoric, instrumentele au scos privirea din vizibil.

Ochiul nu avea nevoie de cîrje, øi nici nu ar fi putut sæ le utilizeze, fiindcæ natura îl înzestrase cu conaturalitate. Privirea putea fi impuræ, ochiul distras, vederea stricatæ, însæ nu putea fi niciodatæ inadecvatæ. Icoana a orientat, însæ nu a instrumentat privirea.

De o manieræ analoagæ, ustensilele au întærit — nu, au înarmat ochiul øi au transformat privirea. Rezultatul e atît degradarea, cît øi exaltarea privirii: în mod progresiv, ochiul însuøi a fost degradat într-un dispozitiv pentru observare.

Afară, pe promenade şi în pieţe, fluturii se izbeau de neoane până ce mureau, dar în mansarda lui Bobby singura lumină venea de la ecranul unui More William Gibson Chrome vol.

Vederea a fost desprinsæ de sinestezie. Schleusener-Eichholz, Das Auge im Mittelalter. Engelhard Weigl, Instrumente der Neuzeit. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit, Stuttgart, Metzler,p. Weigl, Instrumente der Neuzeit, p. Paul K. Feyerabend, Against Method, London, Verso, Ad Vitellionem, vol.

RECENT VIZUALIZATE

Alpers, The Art of Describing. Kepler, Ad Vitellionem, vol. James J. Pentru filosofia tehnologiei, aceste studii s-au dovedit a fi utile. De exemplu, se poate sugera cæ problemele care au apærut în dezbaterile actuale despre realismul instrumental au fost deja discutate în timpul lui Galilei, prin întrebarea dacæ stelele mediceene øi lunile lui Jupiter sînt væzute cu telescopul sæu, în telescop sau prin telescop. Cu toate acestea, lumen-ul, privirea care simte unde e vizibilul, nu dispare dintr-odatæ.

Acolo, obiectul poate fi øi auzit ori atins. De acum înainte, privirea e contopitæ cu imaginea. Ca urmare, abordærile diferite ale pictorilor dezvæluie tipuri specifice ale privirii.

Idea35 by Forum Lenteng - Issuu

O controversæ recentæ din istoria artei a apærut pe seama a douæ moduri ideale de interpretare a actului picturii occidentale, cea italianæ, respectiv cea olandezæ. Pentru picturæ, ochiul devine astfel antiteza independentæ.

nina gibson pierdere in greutate

Spre deosebire de stilul italian, cel olandez nu e narativ, ci descriptiv. E un facsimil ce emite acelaøi fascicul de arhiva raze de luminæ care ar fi reflectate de obiect, dacæ acesta ar fi acolo, dincolo de cadrul picturii. Privirea øi imaginea sînt pentru el douæ aspecte ale aceluiaøi eveniment, opsis-ul.

nina gibson pierdere in greutate

Cu toate acestea, conform lui Alpers, artistul olandez încearcæ sæ reprezinte actul opsis-ului ca operæ de artæ. Literatura diverselor cîmpuri ale opticii se deschide pentru interpretæri ale istoricului tehnologiei ori ale istoricului filosofiei.

Aøa cum a arætat Gérard Simon, principalul subiect al studiului nostru este o activitate nina gibson pierdere in greutate formatæ de un anumit oikos istoric. Într-o carte nina gibson pierdere in greutate øi lizibilæ, Jonathan Crary sugereazæ o metodæ prin care trecutul scopic al Europei poate fi recapturat în engleza modernæ.

De exemplu, genuri literare precum critica de fotografie sau de film solicitæ sensibilitatea pentru un trecut diferit de prezent. Crary ne ajutæ sæ examinæm aceste schimbæri.

El porneøte de la acest gol, dar nu îl transformæ într-un vector cauzal ce ar duce la noua activitate a ochiului. Vezi nota Pentru orientare, vezi A. Pentru un studiu critic al opticii lui Newton, vezi Dennis L. Hartlaub, Zauber des Spiegels.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Piper, ; Jurgis Baltrusˇaitis, Le miroir. Jurgis Baltrusˇaitis, Anamorphic Art, traducere de W. Strachan, New York, Harry N. Abrams, Hessling,pp. Christoph Scheiner, Prattica del parallelogrammo da disegnare, Bologna, G.